Program EXPERT Certyfikat Energetyczny+

Program EXPERT Certyfikat Energetyczny+ to szybkie i efektywne narzędzie do certyfikacji energetycznej budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego, budynków użyteczności publicznej oraz budynków produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych. Program służy do obliczenia zapotrzebowania budynku na energię na potrzeby c.o., c.w.u., wentylacji, oświetlenia i klimatyzacji. Aplikacja umożliwia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej w oparciu o metodologię obliczeń zawartą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. Wydruk obliczeń wykonanych za pomocą programu (a w wersji elektronicznej plik zapisany w formacie *.cert) stanowi świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.


Program sprzedawany jest w pakiecie EXPERT Certyfikat Energetyczny+, zawierającym także najnowszą wersją programu EXPERT Analiza cieplno-wilgotnościowa, który służy do kompleksowego obliczania: oporu cieplnego R, współczynnika przenikania ciepła U oraz analizy cieplno-wilgotnościowej dla przegród jednorodnych. Ponadto umożliwia tworzenie bazy przegród, wykorzystywanej również przez program EXPERT Certyfikat Energetyczny (więcej informacji o produkcie na naszej stronie www.robobat.pl)

Najważniejsze cechy programu:

 • obliczenia prowadzone są w oparciu o aktualne wytyczne Ministra Infrastruktury (z dnia 6 listopada 2008 r), oraz według najnowszych wersji norm, w tym:

  – PN-EN ISO 6946:2008
  „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.”

  – PN-EN ISO 13370:2008
  „Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metody obliczania.”

  – PN-EN ISO 13790:2008
  „Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Obliczanie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia.”

  – PN-EN ISO 14683:2008
  „Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne.”

  – PN-83/B-03430/Az3:2000
  „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.”

 • obliczenia zapotrzebowania na energię dla budynków jedno i wielostrefowych
 • program jest przejrzysty i łatwy w obsłudze, dzięki czemu pozwala skupić się na obliczeniach, nie wymagając przy tym wprowadzania zbędnych danych
 • wbudowany edytor graficzny umożliwia wprowadzenie rysunków rzutów kondygnacji i wykorzystanie go do automatycznego wyznaczania danych geometrycznych
 • możliwość importu rysunków rzutów kondygnacji (pliki w formacie DXF) jako podkładów ułatwiających wykonanie obrysu przegród (ścian zewnętrznych i wewnętrznych) i wyznaczenia danych geometrycznych
 • możliwość importu danych geometrycznych z pliku zapisanego w formacie gbXML (współpraca z Revit Structure, Architecture, MEP) – informacje o rodzaju, powierzchni, orientacji przegród oraz geometrii, lokalizacji okien/drzwi wraz z możliwością ustalenia domyślnych parametrów (U, g, c)
 • swobodna edycja danych geometrycznych w tym informacji o przegrodach, otworach oraz mostkach termicznych
 • model geometryczny można również wprowadzić bez użycia modułu graficznego
 • program umożliwia obliczenia współczynnika przenikania ciepła dla przegród o stałej grubości w oparciu o rozbudowane biblioteki materiałów budowlanych (normowych, typowych i producentów)
 • możliwość szybkiego obliczenia współczynnika przenikania ciepła dla okien możliwość tworzenia własnych bibliotek materiałowych i typowych przegród
 • wbudowane mechanizmy ułatwiające szybki wybór typowych wartości parametrów obliczeniowych
 • program generuje raport z wynikami obliczeń pośrednich, pozwalający na weryfikację poprawności poszczególnych etapów obliczeń
 • program pozwala wygenerować dokument stanowiący projektowaną charakterystykę energetyczną budynku
 • świadectwo energetyczne (zgodne ze wzorem z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008 r.) przygotowywane jest w formie elektronicznej, w formacie PDF
 • wszystkie wydruki mogą być zapisane do plików .RTF, dzięki czemu możliwa jest ich edycja np. w programie MS Word

Zakres obliczeń

Podstawowy zakres obliczeń polega na wyznaczeniu rocznego zapotrzebowania na energię końcową (w tym dla ogrzewania i wentylacji, chłodzenia, a także dla przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia). Wielkości te przeliczane są na analogiczne wartości zapotrzebowania na energię pierwotną, uwzględniające także zapotrzebowanie na energię elektryczną do napędu urządzeń pomocniczych. Na tej podstawie obliczane jest roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną wszystkich systemów, a w oparciu o te wielkości wyznaczane są wskaźniki zapotrzebowania na energię końcową EK oraz na energię pierwotną EP. Dla budynków bez klimatyzacji obliczenia prowadzone są zgodnie z metodyką zawartą w załączniku 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. W przypadku budynków wyposażonych w instalację chłodzenia obliczenia dla części klimatyzowanej prowadzone są wg załącznika 6 (z uwzględnieniem dokładnej metody obliczeń zysków wewnętrznych i od słońca) natomiast dla części ogrzewanej, jak poprzednio, wg wytycznych załącznika 5 (z opcjonalną możliwością wyboru dokładnej metody obliczeń zysków wewnętrznych i od słońca).

Schemat postępowania

Okno programu podzielone jest na dwie części:

 • kolumnę z lewej strony prezentującą kolejne etapy procesu obliczeń
 • okno edycji umożliwiające wprowadzanie danych dla wybranej kategorii

Dane projektowe mogą być wprowadzane zgodnie z układem proponowanym przez program (Parametry projektu, Charakterystyka budynku, Obliczenia, Rezultaty) lub w dowolnej kolejności (zgodnie z preferencjami użytkownika).

Schemat postępowania podczas wyznaczania zapotrzebowania budynku na energię opiera się na następujących etapach:

 • definicja profilu budynku (rodzaju, przeznaczenia, typu konstrukcji etc.)
 • określenie lokalizacji budynku (usytuowania budynku, danych klimatycznych)
 • definicja danych projektu (opisu projektu, danych inwestora i projektanta)
 • definicja geometrii budynku (układu przegród zewnętrznych i wewnętrznych dla każdej kondygnacji), charakterystyka elementów przegród (drzwi, okna, mostki termiczne)
 • określenie parametrów wymaganych do obliczeń zapotrzebowania budynku na energię (z uwzględnieniem zysków i strat) dla ogrzewania, wentylacji i przygotowania c.w.u.
 • sformułowanie uwag dotyczących możliwych zmian i usprawnień budynku i instalacji w celu zmniejszenia zapotrzebowania budynku na energię generacja raportu z obliczeń
 • generacja projektowanej charakterystyki energetycznej
 • generacja certyfikatu

Program wyposażony jest w mechanizm automatycznego sprawdzania aktualizacji, dzięki czemu użytkownik informowany jest o pojawieniu się kolejnych wersji programu.

Aby wypróbować nowy pakiet EXPERT Certyfikat Energetyczny + istnieje możliwość pobrania ze strony www.robobat.pl bezpłatnej, 30-dniowej pełnej wersji programu.

POBIERZ 30-dniową PEŁNĄ WERSJĘ PROGRAMU EXPERT CertyfikatEnergetyczny+


Program CERTO


CERTO – Program do certyfikacji energetycznej:
– świadectwo charakterystyki energetycznej
– certyfikat energetyczny
– audyt energetycznyProgram CERTO przeznaczony jest do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej oraz do sporządzania charakterystyki energetycznej dla:
 • budynków mieszkalnych (np.: domki jednorodzinne, bloki mieszkalne)
 • budynków niemieszkalnych (np.: budynki użyteczności publicznej, szkoły, szpitale, biura itp.) lokali mieszkalnych
 • części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno–użytkową
 • budynków produkcyjnych, hal, mroźni, budynków handlowych ogrzewanych i chłodzonych
Świadectwa mogą być wykonywane zarówno dla obiektów ogrzewanych i chłodzonych.
CERTO pozwala także na wykonanie projektowanej charakterystyki energetycznej budynku.

Program CERTO jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej oraz z zasadami określonymi w aktualnie obowiązujących normach.
CERTO umożliwia:
 • Intuicyjne i wygodne modelowanie budynku z lokali i pomieszczeń
 • Uzyskanie świadectwa dla całego budynku oraz osobnych świadectw dla poszczególnych lokali
 • Obliczenie charakterystyk energetycznych budynków wyposażonych w instalacje chłodzenia
 • Uzyskanie dowolnego podziału lokalu (automatycznie lub ręcznie) na strefy obliczeniowe
 • Obliczanie współczynnika U, zgodnie z normą PN-EN 6946, uwzględnianie poprawek na: nieszczelności w izolacji termicznej, łączniki mechaniczne oraz na stropodach odwrócony
 • Obliczenie wpływu liniowych mostków cieplnych, oblicza U dla przegród niejednorodnych zgodnie z PN-EN 6946:2008
 • Dowolne obliczanie zysków ciepła od użytkowników (w zależności od ich aktywności), oświetlenia, urządzeń elektrycznych, urządzeń mechanicznych, procesów produkcji oraz od cieczy na poziomie budynku, lokalu a nawet pomieszczenia
 • Automatyczne obliczanie dla zinwentaryzowanego oświetlenia ilości energii na oświetlenie oraz zysków ciepła od  oświetlenia
 • Określenie wpływu zacienienia na poziomie budynku oraz na poziomie poszczególnych przegród przeźroczystych poziomych, pionowych oraz ruchomych
 • Budowanie własnych baz: przegród, materiałów oraz liniowych mostków cieplnych
 • Korzystanie z bogatego zbioru podpowiedzi z obowiązujących norm, rozporządzeń i baz danych
Dodatkowe atuty programu CERTO:
 • Darmowa pomoc merytoryczna ekspertów, w ramach której posiadacz programu może skonsultować wykonaną charakterystykę lub świadectwo
 • Możliwość generowania wydruków do szyfrowanych plików PDF oraz do "otwartych" plików DOC, RTF, XLS i HTML (Acrobat Reader, Word, Excel, OpenOffice)
 • Brak ograniczeń czasowych użytkowania oraz limitów wydruków
Do programu dołączamy:
 • Poradnik – jak wykonać świadectwa charakterystyki energetycznej oraz charakterystykę energetyczną do projektu
 • Arkusze pomocnicze do przygotowania danych dla charakterystyki i świadectwa
 • Raport z obliczeń "krok po kroku" pokazujący, jak zostało obliczone świadectwo charakterystyki energetycznej – z uwzględnieniem wzorów, danych wejściowych i wyników
Aktualizacja programu:
CERTO jest programem aktualizującym się w trakcie każdego uruchomienia (do aktualizacji potrzebne jest połączenie z Internetem). Proces aktualizacji programu jest darmowy  i w pełni automatyczny.

Dostępne bazy w programie:
 • domów gotowych
 • danych oraz informacji niezbędnych do wykonywania charakterystyki energetycznej, przygotowane w postaci podpowiedzi, streszczeń odpowiednich rozporządzeń, norm oraz wiedzy inżynierskiej
 • materiałów budowlanych
 • źródeł ciepła – kotłów, pomp ciepła, rekuperatorów
 • współczynników przenikania ciepła U dla stolarki budowlanej
 • mostków termicznych, odpowiadających normie PN-EN ISO 14683, którą można dowolnie rozbudowywać dodając własne wartości np. z katalogu mostków cieplnych ITB
 • pomieszczeń typowych odpowiadających funkcji budynku, z określonymi wymaganiami ich wentylacji, co znacznie skraca wprowadzanie danych bez konieczności poszukiwania w normach wymagań higienicznych.
Podstawowe wymagania systemowe:
 • Komputer PC z dostępem do Internetu (tylko w celu pobrania danych klimatycznych oraz aktualizacji programu)
 • CERTO działa na platformie (©) Microsoft .NET 3.5 SP1. Systemem operacyjny: Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2003 lub Microsoft Windows Server 2008
 • Przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer (5.01 i nowsze) lub Mozilla Firefox
 • Windows Installer 3.1, Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 oraz Crystal Reports Basic for Visual Studio 2008 są w razie potrzeby instalowane w ramach procesu instalacji CERTO.
 • Do oglądania wydruków Adobe Reader 8.1.0 lub nowszy (dotyczy pełnej wersji CERTO).
 • Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768.
Tryb demonstracyjny:
Jedynym ograniczeniem w trybie demonstracyjnym jest brak możliwości uzyskania wydruków oraz podglądu szczegółowych wyników obliczeń (pokazywane są podstawowe wskaźniki EP)

www.cieplej.pl